Bij het afspreken van een behandeltraject wordt de volgende behandelovereenkomst afgesloten:


Behandelovereenkomst  

Ondergetekende(n),  

Beroepsorganisatie  

BATC beroeps registratie nr: BR-1089  AGB zorgverleners code: 90-036979  AGB praktijkcode: 90-15643  

Klacht en Tuchtrecht nr: KB – 0806.0095  RBNG/Uvit koepel reg. Nr: 203366R  


Naam:. .......................................................................................................................................................................................................................................  

Woonplaats: .............................................................................................................................................................................................................................  

Verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen:  

Intentie/doel van de behandeling: ......................................................................................................'" ........... '" .............................................................  

Behandelwijze: Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes  

Hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden.  

Behandelfrequentie: .............................................Verwachtte hoeveelheid behandelingen: .................................................................................. .  


De consulten bij Jordis / Praktijk voor Somatic Healing dienen niet ter vervanging van reguliere geneeswijzen. Er worden geen medische diagnoses gesteld. Het proces van in balans brengen kan verschillende effecten hebben,  zowel fysiek als psychisch. Aan de ene kant kunnen bepaalde problemen, zowel fysiek als psychisch worden opgelost,  waarbij men ook diepe, levensveranderende inzichten kan verwerven. Aan de andere kant kunnen onderdrukte  emoties of patronen door de behandeling eindelijk genoeg energie krijgen om aan de oppervlakte te komen om  geheeld te worden. Dit proces kan ook fysieke symptomen veroorzaken. Zelfs ontspanning kan pijn veroorzaken als  het lichaam naar een nieuwe balans zoekt. Hoewel de therapie is gericht op een gemakkelijk proces dat in  overeenstemming is met wat een cliënt zelf aangeeft en aankan, kunnen bovengenoemde reacties plaats vinden. Dat  is allemaal deel van het genezingsproces.  


"Ik heb het bovenstaande gelezen en begrepen en ook begrijp ik dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn  processen. Ik begrijp dat de behandelingen bij Jordis / Praktijk voor Somatic Healing geen vervanging zijn van een  reguliere geneeskundige behandeling en dat ik de juiste geneeskundige hulp dien op te zoeken indien hiertoe  aanleiding is. Ik begrijp dat ik mijn gemaakte afspraak dien te betalen, tenzij ik deze afspraak meer dan 48 uur  van te voren afzeg."  


 Amsterdam, d.d .........................................................................  


 1. J. Jakubczick Cliënt 


 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.  
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC  Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.  
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.  
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de  cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de  inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of  onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde  (be)handelingen verrichten.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te  plaatsen.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen  naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te  hebben.  
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.  
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij  deze eenzijdig beëindigen.  
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut  een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC  Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig  heeft beëindigd.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de  overeenkomst voortzet.  
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen  sluiten.  
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant, per pin of kan per  consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is  ontvangen op de rekening van de therapeut.  
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.