Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Betreffende eenmanszaak ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’, eigenaar 'Jordis Jakubczick' hierna te noemen: ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder inschrijfnummer: 34348956


Artikel 1. Definities
1.Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

2. Diensten: alle door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching/counselling, programma’s, workshops en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords,
alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

3. Coachee/cliënt: degene die deelneemt aan een begeleiding, coaching / counseling traject, ook als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

4. Deelnemer: degene die deelneemt aan een opleiding, training, workshop, groep/team traject of intervisie. 


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 


Artikel 3. Acceptatie 
1. Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de coachee / cliënt / deelnemer de eigen verantwoordelijkheid voor zijn mentale en fysieke gezondheid neemt.

2. Door ondertekening verklaart coachee / cliënt / deelnemer dat het intake-/aanmeldingsformulier naar waarheid is ingevuld. 


Artikel 4. Offertes
1. De door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ beschikbare informatie. 


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. De met ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ gesloten overeenkomsten leiden voor ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ verlangd kan worden. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ zal de richtlijnen en gedragsregels van haar beroepsverenigingen en opleidingsinstituten naar beste inzicht en vermogen naleven.

2. De coachee / cliënt / deelnemer zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten, waarbij de coachee / cliënt / deelnemer de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de coachee / cliënt / deelnemer naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

3. De coachee / cliënt / deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ en de coachee / cliënt / deelnemer gezamenlijk doorbrengen als ook daarna.

4. Door ondertekening van het contract / aanmeldingsformulier geeft de coachee / cliënt / deelnemer toestemming aan ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht. Zie eveneens art. 3.1, 3,2 en art.

12.1.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ zijn verstrekt, heeft ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Indien opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, is ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiend schade, van welke aard dan ook.
 

Artikel 6. Contractduur
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de overeenkomst een opzegtermijn voor het beëindigen dan wel continueren van de overeenkomst.

2. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Bij verlenging van de overeenkomst blijven de afspraken van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit onder andere voorwaarden te vervolgen. Dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.

4. Indien één der partijen wezenlijk tekort schiet in nakoming van haar verplichtingen en na hier door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.  


Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 'Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ zal de  opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ de  opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding en Ethische gedragscode
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Informatie met betrekking tot de coachee / cliënt / deelnemer wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de coachee / cliënt / deelnemer kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

3. ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ houdt zich het recht voor onwettige zaken aan opdrachtgever of wettelijke autoriteiten te melden, derhalve zal ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’daarop niet kunnen worden aangesproken.

4. Aan de opdracht zal door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

5. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ is gehouden aan de ethische codes van haar beroepsverenigingen en opleidingsinstituten en het daaraan verbonden klachtenreglement.


Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs, merk-, modellen-, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merkmodel-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 10. Betaling en verzuim
1. Particulieren dienen betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, contant te voldoen voorafgaande aan de sessies, op een door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ aan te geven wijze in de valuta waarin wordt gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Bedrijven dienen betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ gerechtigd alle ten behoeve van de  opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

4. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens  'Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Wanneer van ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 11. Incassokosten
1. Indien ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.


Artikel 12. Aartikel aansprakelijkheid
1.‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ is tegenover opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

2. Indien ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ afgesloten  beroepsaansprakelijkheids-verzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. In geval van aansprakelijkheid wordt op verzoek een kopie van de polis met voorwaarden van de eroepsaansprakelijkheids- verzekering door ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ toegezonden.

3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ jegens opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-. 

4. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

5. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

6. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

7. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachee / cliënt / deelnemer, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee / cliënt / deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee / cliënt / deelnemer dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee / cliënt / deelnemer enig letsel zou oplopen, is ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

8. De opdrachtgever vrijwaart ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’.

9. Indien opdrachtgever / coachee / cliënt / deelnemer een eventuele vordering jegens ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.


Artikel 13. Annulering
1. ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleiding/coaching/counseling traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee / cliënt / deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde diensten.

2. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

3. Annuleringskosten cursussen, trainingen, begeleiding, coaching / counseling trajecten:
- Bij annuleren tot twee maanden voorafgaand aan de startdatum wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
- Bij annuleren tot een maand voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
- Bij annuleren binnen 14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
  Restitutie is niet mogelijk. Ingeval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee / cliënt /deelnemer,
  na aanvang van opleiding, cursus, training, begeleiding, coaching, counselling traject,de deelname tussentijds beëindigt of daaraan 
  anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste dag/sessie/tijd/begeleiding.
4. Particuliere, individuele of relatie begeleiding en een counseling of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Tenzij anders is afgesproken. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ gerechtigd om het volledige afgesproken tarief voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever, dan wel de aangewezen coachee /cliënt / deelnemer, niet op het geplande gesprek verschijnt, worden de afgesproken tarieven gehanteerd.

5. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ is gerechtigd om deelnemers aan workshops/trainingen/trajecten verdere toegang tot een workshop, training of traject etc., te ontzeggen, wanneer deze zich in de ogen van ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ op een dusdanige destructieve manier gedragen dat de voortgang voor het  coaching /counselling /workshop/ training proces, de groep en/of personen ernstig wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de coachee / cliënt / deelnemer. Restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk. 


Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ wordt aan ‘Jordis/Praktijk voor Somatic Healing’ toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 


Artikel 15. Geschillen
1. Op iedere overeenkomst en rechtshandeling tussen ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van  de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnenJordis Jakubczick
h/o ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’
KvK nummer 34348956
Btw nummer: NL 2116.72.208 B 0I

Mail: somaticdanceworks@gmail.com
Website: www.somatic-healing.nl

© Copyright 2020 ‘Jordis|Praktijk voor Somatic Healing’